هدف از این مقاله شناسایی انواع خوردگیهای موجود در صنایع کشاورزی و آشنایی با مکانیزم های حاکم بر خوردگی و در نتیجه یافتن راهکارهای عملی و قابل کاربرد جهت پیشگیری از خوردگی ادوات کشاورزی با توجه به محیط پیرامون ادوات و جنس آنها می باشد. لازم به ذکر است که یک سری از هزینه های خوردگی می تواند شامل از بین رفتن محصول کشاورزی به واسطه از کارافتادگی یک ماشین کشاورزی باشد. بسیاری از مواد شیمیایی که در مزرعه ها بکاربرده می شوند شامل کودها, مواد شیمیایی و محلولهای اسیدی مورد استفاده جهت علفهای هرز و حشرات و نظافت دستگاههای لبنی می باشند. از بین مواد شیمیایی, کودها خصوصا کودهای حیوانی بیشترین آسیب را به ادوات کشاورزی می رساند. در طی دهه هشتاد پیشرفتهای شدیدی در مورد استفاده مواد شیمیایی برای محافظت از مواد غذایی صورت گرفته است. خوردگی بوسیله سموم گیاهی و حشرات در موارد حاصل می تواند اهمیت داشته باشد. به عنوان مثال حمله لبه آبی در استوانه های فولادی که دارای علف کشTCA در طی 9 ماه گزارش شده است. سموم کشاورزی مانند متیل و فسفین برای ضد عفونی کردن فرآیند تولید و کنترل حشرات, علف هرز و میکروبها در بیش از 100 نوع از محصولات جنگلی و تزئینی و محصولات چوبی بکار می روند. با توجه به مطالب فوق می توان به اهمیت و ضرورت این تحقیق جهت کاهش هزینه های مربوط به خوردگی ادوات کشاورزی از بعد اقتصادی پی برد.

شناسایی و بررسی خوردگی ادوات و تجهیزات کشاورزی